Silver Ring (không độ)

200,000đ 250,000đ
         

206 Gray ( không độ )

250,000đ
         

Nouvelle Gray ( không độ )

250,000đ
         

Nouvelle Brown ( không độ )

250,000đ