223 Blue ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

PC Blue ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

203 Blue ( không độ )

245,000đ